Интервален таймер

Позволява да се заадат до 9 таймера за обратно броене, които да текат послеователно. По този начин можете да си зададете ритъм на спортуване, например: 3 минути бягане, 2 минути ходене, 1 минута почивка...
Въведете модел на часовник
Цвят
Верижка